• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020. PDF Drukuj Email
sobota, 05 stycznia 2019 08:30

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19 osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 04-01-2019 do 04-02-2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do marca 2020 roku

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Jednostki naukowe,
 • Szkoły wyższe
 • Organizacje pozarządowe
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 POIŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP POIŚ)
 • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Głęboka termomodernizacja[1] obiektów użyteczności publicznej[2], w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół),
 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią,
 3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji[3]  (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).


[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2018 r., poz. 966), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest: a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, b) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku, d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

W przypadku tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedsiębiorstwa obligatoryjnym elementem projektu jest założenie licznika ciepła, chłodu, ciepłej wody użytkowej. Stanowi to koszt kwalifikowalny, a także termostatów i zaworów podpionowych, które również stanowią koszt kwalifikowalny.

[2] Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji budynków obejmuje  takie elementy jak: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; energooszczędne oświetlenia; przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne); instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania budynkiem; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego, w budynkach spełniających normy określone w nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z późn.zm.); opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”.

[3] Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na OZE o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że instalacje te nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR:

- projekty nieobjęte pomocą publiczną (projekty niespełniające przesłanek występowania pomocy publicznej) i niegenerujące dochodu: 85% wydatków kwalifikowalnych,

- projekty nieobjęte pomocą publiczną i generujące dochód: 85% wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z luką finansową tam gdzie dotyczy[1]),

- projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt 3 Regulaminu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19 (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki EFRR + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa[2] lub z innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez odrębną instytucję):

- projekty nieobjęte pomocą publiczną/w części nieobjętej pomocą publiczną i niegenerujące dochodu: 95%,

- projekty nieobjęte pomocą publiczną i generujące dochód: 85% (zgodnie z luką finansową tam gdzie dotyczy[3]),

- projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis: zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt. 3, Regulaminu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19 (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych).

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.[1] Nie dotyczy projektów, o których mowa w art. 61 ust. 7 lit. b Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

[2]Środki przyznawane przez IZ RPO w ramach RPO WL projektom, które spełniły kryteria oceny projektów dotyczące wpływu projektu na rewitalizację danego obszaru. Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa.

[3] Nie dotyczy projektów, o których mowa w art. 61 ust. 7 lit. b Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 65 740 026,00 PLN[1], w tym EFRR: 59 763 660,00 PLN oraz BP: 5 976 366,00 PLN. Kwota ta obejmuje rezerwę finansową w wysokości 6 574 002,60 PLN.[1] Kwota przeliczona wg kursu 1 EURO- 4,3307 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3. Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Załącznik nr 4. Instrukcja wypełniania załączników.

Załącznik nr 5. Opis wskaźników w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Załącznik nr 6. Kryteria oceny projektów Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Załącznik nr 7. Wzór umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 8. Lista załączników do wniosku, które należy zaktualizować/dołączyć przed podpisaniem umowy dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Inne ważne informacje

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informacje udzielane są pod nr tel. (81) 478 13 99  i za pomocą poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Załączniki:
 
 

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
Podziękowania. PDF Drukuj Email
niedziela, 18 listopada 2018 17:03

Dziękujemy również, gratulujemy 20 lat i życzymy wszystkiego dobrego na nowej jak by nie było drodze życia.

 

Scan

 
Nabór Wniosków „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PDF Drukuj Email
piątek, 07 września 2018 02:55

Nabór wniosków „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.Trwające

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków: od 24.09.2018 r.do 26.10.2018 r.
 2. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 5.519.
 3. Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu wskazanym wyżej albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
  z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), w miejscu
  i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
 4. Wysokość środków w ramach limitu dostępnego dla Województwa Lubelskiego na dzień 31.08.2018 r. wynosi: 5 554 102,41 Euro.
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne budowa lub modernizacja dróg lokalnych

  Plik .zip1,88 MB

 2. uchwała_ogłoszenie_naboru_drogi_lokalne_2018

  Plik .docx19,82 kB

  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>